พช.นนทบุรี ร่วมกับ สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินงานสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัด

วันนี้ (วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔) นางสาวริตยา รอดนิ่ม ผู้ [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ดำเนินกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแก่กลไกขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับอำเภอ

วันนี้ (วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรั [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมติดตามการขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สู่แผนปฏิบัติการ ๙๐ วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ม.๒ ต.คลองข่อย

วันนี้ (วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔) นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรั [...]

อ่านต่อ

สพอ.ปากเกร็ด ร่วมให้ความรู้ลงทะเบียน OTOP และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ม.๓ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมา [...]

อ่านต่อ