ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินการจัดเวทีประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๔ และดำเนินการวางแผนการจัดเก็บบันทึกข้อมูล จปฐ. ในปี ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมาย ให้นายประดิตร์ ป้องแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย      ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินการจัดเวทีประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๔ และดำเนินการวางแผนการจัดเก็บบันทึกข้อมูล จปฐ. ในปี ๒๕๖๕ ตำบลคลองพระอุดมและตำบลบางตะไนย์ (โดยการจัดเวทีครั้งนี้ไม่ใช้งบประมาณทางราชการ)

     การลงพื้นที่รับรองข้อมูล จปฐ. ในวันนี้แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงเช้า        ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม ตำบลคลองพระอุดม และช่วงบ่าย ณ ที่ทำการกำนันตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล เข้าร่วมในการดำเนินการจัดเวทีประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย พร้อมร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลฯ    จำนวน หมวด ๓๑ ตัวชี้วัด และวางแผนการแผนการจัดเก็บบันทึกข้อมูล จปฐ. ในปี ๒๕๖๕

     การจัดเวทีประชุมฯ ครั้งนี้ที่ประชุมมีมติรับรองข้อมูลฯ และมีแผนการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ในปี ๒๕๖๕ ต่อไป

(Visited 6 times, 1 visits today)