ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ศึกษาดูงาน และถอดบทเรียน ณ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

นางสาวริตยา รอดนิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี พร้อมทีมงาน ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ศึกษาดูงาน และถอดบทเรียน ณ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา” พื้นที่ของ นายประจวบ เอี่ยมโสต ที่ได้ดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ บ้านคุ้งน้ำวน หมู่ที่ ๑ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
โดยมี นายประจวบ เอี่ยมโสต และนางศิริ กูบฉิม (เจ้าของแปลง โคก หนอง นา ซึ่งดำเนินการภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ เช่น กบ ไก่ เป็ด และปลาดุก เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การประกอบอาชีพ อีกทั้งยังเป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวในชุมชนเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกผัก สวนครัวไว้รับประทานภายในครัวเรือน นำไปแบ่งปันเกิดเป็นความเกื้อกูลของคนในชุมชน และสามารถนำมาจำหน่าย สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนอีกทางหนึ่งด้วย
ในการนี้ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ นายประดิตร์ ป้องแดง นักวิชาการ พัฒนาชุมชนชำนาญการ นำกลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓ คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายณรงค์ จีนสิน ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอปากเกร็ด เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

(Visited 10 times, 1 visits today)