ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินการจัดเวทีประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๖๔ และดำเนินการวางแผนการจัดเก็บบันทึกข้อมูล จปฐ. ในปี ๒๕๖๕

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมา [...]

อ่านต่อ

ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมเรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมสัมมาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบำบัด ศึกษาดูงาน และถอดบทเรียน ณ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา”

[...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด เพื่อตรวจเยี่ยมติดตามงาน การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของอำเภอปากเกร็ด

[...]

อ่านต่อ

พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมทีมงาน ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เกาะเกร็ด

ช่วงเช้า นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร [...]

อ่านต่อ

กิจกรรมเปิดศูนย์ผู้นำ จิตอาสาพัฒนาชุมชนของจังหวัดนนทบุรี” ตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำ จิตอาสาพัฒนาชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบางราวนก

[...]

อ่านต่อ