ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ (Anti–Corruption ) ต่อต้านทุจริต “คนปากเกร็ดหัวใจไร้โกง”

นายมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และทีมงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด  ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ (Anti–Corruption )  ต่อต้านทุจริต   คนปากเกร็ดหัวใจไร้โกง ในการนี้ นายพสิษฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ กำนันตำบลบางพลับ และองค์กรเครือข่ายของอำเภอปากเกร็ด ประกอบด้วย นายณรงค์ จีนสิน ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน นายพิเชษฐ คำมา ประธานเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   นายประยงค์ ปิ่นเกตุ  ตัวแทนประธานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน นายอิทธิพงศ์ เติมจิตอารี  ประธานเครือข่าย OTOP  นางสุขศรี เดชฤดี ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้เข้าร่วมลงนามในประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตในครั้งนี้ ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านคุ้งน้ำวน หมู่ 1 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  รับมอบ   ประกาศเจตนารมณ์ แผ่นป้าย ไวนิล แผ่นพับ เพื่อใช้ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์  และ  ได้ดำเนินกิจกรรมปลูกต้นพุดพิชญา ซึ่งเป็นดอกไม้สีขาวเพื่อเป็นสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริต

(Visited 2 times, 1 visits today)