ร่วมกิจกรรมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายของอำเภอปากเกร็ด

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ นายประดิตร์ ป้องแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชำนาญการ ร่วมกิจกรรมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายของอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วย ตำบลคลองข่อย 3 ครัวเรือน ตำบล คลองพระอุดม 2 ครัวเรือน รวมเป็น 5 ครัวเรือน
1. นางกุสุมา ชนีสันต์ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด
2. นางสาวอัญธิษฐา หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด
3. นางบังอร สนเล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด
4. นางสาววิไล พึ่งแสงผล หมู่ที่ 8 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด
5. นางสร้อยทอง พรมวัง หมู่ที่ 11 ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด
ในการนี้ นายณรงค์ จีนสิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม นายสิทธิกร เจริญการค้า ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 และ นายสุรเชฐ จาดบุญนาค ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลคลองข่อย ได้ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ การดำเนินงานโครงการนี้ ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ ทั้งนี้ ได้หมอบของในพื้นที่ อ.ปากเกร็ดรวมทั้งสิ้น 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-10 กันยายน จำวนวน 15 ครัวเรือน

(Visited 5 times, 1 visits today)