นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ นายประดิตร์ ป้องแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชำนาญการ ร่วมกิจกรรมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายของอำเภอปากเกร็ดประกอบด้วย ตำบลท่าอิฐ 2 ครัวเรือน ตำบลบางพลับ 3 ครัวเรือน รวมเป็น 5 ครัวเรือน ดังนี้
1. นายประทิน ลิ้มประเสริฐ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
2. นางพะยอม ตุ้มสนิท หมู่ที่ 1 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด
3. นายวราวุธ รวยดี หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด
4. นางยวนใจ คงวิเชียร หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด
5. นางจำเนียร กลมเกลียว หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด
ในการนี้ นายพสิษฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ กำนันตำบลบางพลับ นายทวีศักดิ์ เหว่าหรุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 และ นางสาวนภษกร พิธิรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 ตำบลท่าอิฐ ได้ร่วมหมอบวัสดุอุปกรณ์การดำเนินงานโครงการนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ

(Visited 2 times, 1 visits today)