กิจกรรมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายของอำเภอปากเกร็ด ประกอบด้วย ตำบลบางตะไนย์ 2 ครัวเรือน ตำบลเกาะเกร็ด 3 ครัวเรือน รวมเป็น 5 ครัวเรือน

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด ให้เกียรติร่วมกิจกรรมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายของอำเภอปากเกร็ด ประกอบด้วย ตำบลบางตะไนย์ 2 ครัวเรือน ตำบลเกาะเกร็ด 3 ครัวเรือน รวมเป็น 5 ครัวเรือน ดังนี้
1. นางกานดา เชยเนตร หมู่ที่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด
2. นางสาวอำพรรณ ก๋งเรือง หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด
3. นางสาววรรณา มากไอ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
4. นางสาวกาญจนา มากไอ หมู่ที่ 1 ตำบลเกราะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
5. นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีพนัค หมู่ที่ 2 ตำบลเกราะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด
ในการนี้ น.ส. เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย นายประดิตร์ ป้องแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และ ผู้นำชุมชน ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก การดำเนินงานโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนครัวเรือนยากจนให้สามารถบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งพาตนเองได้ และสามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพ

(Visited 2 times, 1 visits today)