ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน ติดตามการประเมินผลทุนหมุนเวียน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และ การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2564

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด โดย น.ส. เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย น.ส. ภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ทั้ง 7 ตำบล 1 เทศบาล ของอำเภอปากเกร็ด ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน ติดตามการประเมินผลทุนหมุนเวียน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และ การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2564 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด โดยมีอำนาจหน้าที่ สนับสนุน ติดตามการประเมินผลทุนหมุนเวียน ปีงบประมาณ 2563 สำรวจข้อมูลลงแบบสอบถาม และรวบรวมส่งให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามฯ ระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมทั้งรายงานปัญหา/อุปสรรคในการสนับสนุน ติดตามการประเมินผลทุนหมุนเวียน ในเขตพื้นที่อำเภอ
ทั้งนี้ได้มีการวางแผนลงพื้นที่ในการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในแต่ละตำบล และประชาสัมพันธ์ให้สตรีที่อายุตั้งแต่ 15 ปี สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอปากเกร็ด

(Visited 7 times, 1 visits today)