ลงพื้นที่ จัดเวทีประชาคม เพื่อดำเนินการฝึกภาคสนาม ศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน โดยมีการใช้แผนที่เดินดิน และเทคนิค SWOT เพื่อค้นหาความต้องการ ของชุมชน ณ พื้นที่ครัวเรือน โคก หนอง นา

[...]

อ่านต่อ

ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ในกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ (Anti–Corruption ) ต่อต้านทุจริต “คนปากเกร็ดหัวใจไร้โกง”

นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย นางสาวเยาวนิจ [...]

อ่านต่อ

ร่วมกิจกรรมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุขให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายของอำเภอปากเกร็ด

[...]

อ่านต่อ

กิจกรรมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาชีพที่ได้รับการสนับสนุนตาม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและมีความสุข ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายของอำเภอปากเกร็ด ประกอบด้วย ตำบลบางตะไนย์ 2 ครัวเรือน ตำบลเกาะเกร็ด 3 ครัวเรือน รวมเป็น 5 ครัวเรือน

[...]

อ่านต่อ

ประชุมแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุน ติดตามการประเมินผลทุนหมุนเวียน เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุน และ การประเมินผลทุนหมุนเวียน ประจำปี 2564

[...]

อ่านต่อ