ติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนาศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.

นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย

นางสาวนิรัตน์ เกื้อเส้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักวิชาการฯ

สพจ.นนทบุรี และ นางสาวภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมหลักพัฒนา

ศูนย์เรียนรู้เศษฐกิจพอเพียงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่

รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล” และประชุมร่วมกับนายพิสิษฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ

กำนัน ต.บางพลับ นางศิริ กูบฉิม นางจุฑา ยิ้มแย้ม ผู้นำ อช.

นางสาวพเยาว์ โนรี ผู้นำสตรีฯ และนายประจวบ เอี่ยมโสต

 เพื่อเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ครัวเรือนต้นแบบ

 บ้านคุ้งน้ำวน ม.1 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

ทั้งนี้ในการประชุมมีมาตรการเว้นระยะห่างในการประชุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

(Visited 8 times, 1 visits today)