วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.
นาย สมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้
น.ส. เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และ น.ส.ภาชินี คำมา นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และ นักพัฒนารัฐบาลดิจิตอล เข้าร่วมกิจกรรมการส่งหมอบพัสดุ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้แก่ กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านลำโพ

(Visited 3 times, 1 visits today)