มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. น.ส. เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ นายประดิตร์ ป้องแดง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ ม.9 ต.ท่าอิฐ เพื่อมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท    ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 1,000 บาท ครบตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 10 ทุน ในการนี้ สพอ.ปากเกร็ดได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ผู้ปกครองของเด็กผู้รับทุนภายใต้โครงการ มท.สร้างสุข (Happy Creation)” ตามโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี 2564 โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19

(Visited 25 times, 1 visits today)