โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.12 ตำบล คลองข่อยและคัดเลือกเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีในพื้นที่ ม.8 และ ม.11 ต.คลองข่อย ม.1 และ ม.2 ต.เกาะเกร็ด

วันที่ 1 ก.พ.64 น.ส.เยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และนางสาวนิรัตน์ เกื้อเส้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมแผนพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ ม.12 ตำบล คลองข่อย พื้นที่ ครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล นายเยื้อน  แสงงาม  โดยการจัดการประเมินความสุขมวลรวมและจัดทำแผนพัฒนาชีวิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  จากนั้น ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม ครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อความอยู่ดีมีสุขฯ และคัดเลือกเด็กก่อนวัยเรียนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปีในพื้นที่ ม.8 และ ม.11 ต.คลองข่อย  ม.1 และ ม.2 ต.เกาะเกร็ด

(Visited 93 times, 1 visits today)