โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา บ้านนายเยื้อน แสงงาม หมู่ที่ 12 บ้านคลองลำโพ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2564  นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์  พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด และนางศิริ  กูบฉิม (ครัวเรือนพัฒนาผู้นำโคก หนอง นา ปี 2563)  ร่วมให้ความรู้ ณ พื้นที่ดำเนินการ โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา บ้านนายเยื้อน  แสงงาม  หมู่ที่ 12 บ้านคลองลำโพ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ครัวเรือนเป้าหมาย 30 ครัวเรือน

โดยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ให้ความรู้เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร  การรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน  การรักษาวัฒนธรรม การบริหารจัดการชุมชน  และการเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตามการดำเนินงาน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ครัวเรือนเป้าหมายได้ชมแปลงสาธิตการเกษตรทั้งการปลูกกล้วย มะม่วง และพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวแก่ครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อเป็นการสนับสนุนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

(Visited 72 times, 1 visits today)