โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา บ้านนายประจวบ อิ่มโสต หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งน้ำวน ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

26 มกราคม 2564 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วย ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดและนาศิริ กูบฉิม (ครัวเรือนพัฒนาผู้นำโคก หนอง นา ปี 2563) ร่วมให้ความรู้ ณ พื้นที่ดำเนินการ โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา บ้านนายประจวบ อิ่มโสต หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งน้ำวน ตำบลบางพลับ  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ครัวเรือนเป้าหมาย 30 ครัวเรือนโดยทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดได้ให้ความรู้เรื่อง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง การสร้างความมั่นคงทางอาหาร การรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาวัฒนธรรม การบริหารจัดการชุมชน ฯลฯ ตามการดำเนินงาน 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัดของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ ครัวเรือนเป้าหมายได้ชมการสาธิตการเพาะเห็ดโคนน้อย การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี การปลูกถั่วฝักยาว (ถั่วลายเสือ) และพืชผักสวนครัวอื่นๆ กว่า 20 ชนิด

(Visited 188 times, 1 visits today)