ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 21  มกราคม  2564  เวลา 09.30 น.

นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และนางสาวนิรัตน์  เกื้อเส้ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล ม.1 ต.บางพลับ และ ม.12 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

(Visited 37 times, 1 visits today)