ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านแหลมเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์ เพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายที่กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่

วันที่  21 มกราคม  2564

นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้นายประดิตร์  ป้องแดง  นักวิชาการพัฒนาชุนชนชำนาญการ และนางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านแหลมเหนือ หมู่ที่  5 ตำบลบางตะไนย์ เพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายที่กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่

(Visited 59 times, 1 visits today)