เข้าพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ แก่ครัวเรือนในพื้นที่ ตำบลบางพลับ และตำบลคลองข่อย เพื่อจัดทำหนังสือยินยอมให้ใช้ดินในการจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณ 2565

18 ม.ค.63 เวลา 10.30 น.นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์  พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด  พร้อมด้วยนางสาวนิรัตน์  เกื้อเส้ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  เข้าพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ แก่ครัวเรือนในพื้นที่ ตำบลบางพลับ และตำบลคลองข่อย  เพื่อจัดทำหนังสือยินยอมให้ใช้ดินในการจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณ 2565 ในการนี้มีผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ราย คือนายพิสิฐศักดิ์  ตรีคงคา บ้านเลขที่ 31/2 ม.2 ต.บางพลับ และ นายพงษ์ศักดิ์  สุดรุ่ง 68/1 ม.4 ต.คลองข่อย

(Visited 29 times, 1 visits today)