โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา บ้านนายเยื้อน แสงงาม หมู่ที่ 12 บ้านคลองลำโพ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 27 มกราคม 2564  นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์  พัฒ [...]

อ่านต่อ

โครงการสัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ครัวเรือนต้นแบบโคก หนอง นา บ้านนายประจวบ อิ่มโสต หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งน้ำวน ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

26 มกราคม 2564 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) บ้านแหลมเหนือ หมู่ที่ 5 ตำบลบางตะไนย์ เพื่อติดตามกลุ่มเป้าหมายที่กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ระลอกใหม่

วันที่  21 มกราคม  2564 นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์ พัฒ [...]

อ่านต่อ

ลงพื้นที่ติดตามและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่ครัวเรือนโคก หนอง นา โมเดล

วันที่ 21  มกราคม  2564  เวลา 09.30 น. นางสาวเยาวนิจ  ก [...]

อ่านต่อ

ติดตามสนับสนุนและให้คำแนะนำ แก่ผู้ประกอบการ ร้านปณิธาน เรื่องการผลิตผ้าพระราชทาน ลายผ้าขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

วันที่ 20 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. น.ส.เยาวนิจ กลั่นน [...]

อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการเงิน การคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ TV พช.

วันที่  18 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาชุมชน [...]

อ่านต่อ

เข้าพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ แก่ครัวเรือนในพื้นที่ ตำบลบางพลับ และตำบลคลองข่อย เพื่อจัดทำหนังสือยินยอมให้ใช้ดินในการจัดทำโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” งบประมาณ 2565

18 ม.ค.63 เวลา 10.30 น.นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์  พัฒ [...]

อ่านต่อ

โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมใหญ่ (ฝั่งเหนือ) หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอปากเกร็ด

วันที่ 7 มกราคม 2564  นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์  พัฒน [...]

อ่านต่อ