โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่ตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล

วันที่ ๒๓  ธันวาคม  ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลนครปากเกร็ด  ชั้น ๔  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

                นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์  พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แก่กลไกการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ให้แก่ตัวแทนคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล จำนวน ๓๐ คน  โดยมีนางทัศนา  พงศ์อร่าม นิติกรสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และนางสุขศรี เดชฤดี หัวหน้าคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลนครปากเกร็ด ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” และ “บทบาทหน้าที่ของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.ต.เทศบาล)” ตามลำดับ ทั้งนี้ได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  การเขียนโครงการ การวิเคราะห์กลั่นกรองโครงการที่สมาชิกขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  (เงินหมุนเวียน/เงินอุดหนุน) รวมไปถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลของอำเภอปากเกร็ด

     การดำเนินโครงการในวันนี้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและได้รับความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี

 

(Visited 105 times, 1 visits today)