โครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน กิจกรรมที่ 5 ชุมชนเกื้อกูลเพิ่มพูนสามัคคีวิถีพอเพียง

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30  ณ พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งน้ำวน ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และ นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยนางวชิรพร แจ้งเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด นางสาวญาณิพัชญ์ ศรีโคตร ปลัดอาวุโสอำเภอปากเกร็ด นายพสิษฐ์ รัศมิ์พยุงกิจ กำนันตำบลบางพลับ นางศิริ กูบฉิม เจ้าของพื้นที่ต้นแบบ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและผู้นำองค์กร/ชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ร่วมดำเนินโครงการ “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องครบทั้ง 5 กิจกรรม ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 “ความต่อเนื่องคือพลัง” การปลูกผักอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 10 ชนิด

กิจกรรมที่ 2 “ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม” มีการรวมกลุ่มปลูกพืชผักประจำครัวเรือน และจัดการผลผลิตให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยจำหน่ายหรือแปรรูป และมีการให้ความรู้เรื่องการปลูกผักให้กับผู้สนใจ โดยมีฐานการเรียนรู้ในด้านเกษตรต่าง ๆ อาทิ การเพาะเห็ดโคนน้อย การปลูกผักสวนครัว

กิจกรรมที่ 3 “ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” มีการจัดทำถังหมักรักษ์โลก เพื่อนำไปเป็นปุ๋ยชีวภาพ บำรุงต้นไม้ และพืชผักสวนครัว

กิจกรรมที่ 4 “จากวัฒนธรรม สู่นวัตกรรม” นำเสนอเมนูสุขภาพ 3 เมนู ได้แก่ ยำสายสวรรค์ (วัตถุดิบหลัก คือถั่วฝักยาว และถั่วลาย)  มะละกอผัดไข่สูตรคุ้งน้ำวน และเทพพนมแปลงกาย (วัตถุดิบหลัก คือ หัวปลี)

กิจกรรมที่ 5 “ชุมชนเกื้อกูล เพิ่มพูนสามัคคี วิถีพอเพียง” จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งได้รวบรวมพันธุ์ผักและเพาะขยายพันธุ์สำหรับแบ่งปันระหว่างคนในชุมชน

และในโอกาสนี้ ได้แจกพันธุ์ผักสวนครัวให้กับผู้มาร่วมกิจกรรมนำไปปลูกและขยายพันธุ์เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืนต่อไป

(Visited 1,816 times, 1 visits today)