นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ดร่วมประชุมกับนายปรีดา เชื้อผู้ดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐและที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี คณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ

วันที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์  พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมด้วยนางสาวนิรัตน์ เกื้อเส้งและ นางสาวพินัยลักษณ์  ก้อนมณี  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมประชุมกับนายปรีดา  เชื้อผู้ดี  นายกองค์การ บริหารส่วนตำบลท่าอิฐและที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี คณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐเพื่อหารือในเรื่องการจัดประชุมประจำเดือน (สัญจร) ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. และในโอกาสนี้ยังได้ หารือในส่วนของการดำเนินกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน โดยยึดหลัก “บวร”  (บ้าน  วัด ราชการ) ร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สร้างสังคมแห่งความสุข ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอปากเกร็ดจะได้ดำเนินการในพื้นที่ของวัดท่าอิฐด้วย การประชุมในวันนี้ดำเนินไปด้วยความราบรื่นและได้รับการต้อนรับจากองค์การบริการส่วนตำบลท่าอิฐเป็นอย่างดี

 

(Visited 206 times, 1 visits today)