ติดตามการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน

วันที่  2 พฤศจิกายน 2563

        นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์  พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด  มอบหมายให้ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดติดตามการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน  ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงปัจจุบัน  ผลิตผลของพืชผักสวนครัวเต็มพื้นที่บ้านคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 1 จำนวน  142  ครัวเรือน และบ้านบางพลับ หมู่ที่  จำนวน  174  ครัวเรือน โดยนำมาบริโภคและจำหน่าย เป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน

 

 

 

 

(Visited 137 times, 1 visits today)