ประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ปี 2564 ครั้งที่ 2

วันที่ 15 ตุลาคม 2563  เวลา 10.00 น.  ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด

นางสาวเยาวนิจ  กลั่นนุรักษ์  พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมนักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภปากเกร็ด  ปี 2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ปี 2564
  1. เพื่อพัฒนาระบบงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด
  2. เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการวางแผนปฏิบัติการ

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องจากครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 โดยให้ผู้รับผิดชอบงานหลักถอดกระบวนงานที่ตนเองรับผิดชอบตลอดทั้งปีนำเสนอ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตำบลนำไปจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการผลการดำเนินงานวันนี้สามารถถอดกระบวนงานได้ ทั้งสิ้น 14 กิจกรรม ประกอบไปด้วยงานสำนักงาน จำนวน 9 กิจกรรมและงานยุทธศาสตร์ จำนวน  5 กิจกรรม ส่วนของกิจกรรมที่เหลือจักได้ดำเนินการต่อในการประชุมเชิงปฏิบัติการในสัปดาห์ต่อไป ในวันที่  22 ตุลาคม 2563

 

(Visited 20 times, 1 visits today)