แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ภายใต้กิจกรรม “ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

วันที่  16  กันยายน  2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ได้ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ภายใต้กิจกรรม “ชุมชนสีเขียว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”  เพื่อเป็นการสร้างจิตวิญญาณรักสิ่งแวดล้อมและสร้างชุมชนสีเขียว ทั้งนี้ได้มีการส่งเสริมให้ความรู้ในการจัดทำถังหมักรักษ์โลกและการเพาะเห็ดโคนน้อยด้วยฟางข้าวให้แก่ผู้นำชุมชน  นำโดย ท่านกำนันพสิษฐ์  รัศมิ์พยุงกิจ กำนันตำบลบางพลับ  ผู้ใหญ่บ้านทวีศักดิ์  เหว่าหรุ่ม ผู้ใหญ่บ้านบางพลับ หมู่ที่ 4 และครัวเรือนต้นแบบในพื้นที่ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณบุณยวีร์ เลิศศรีธนิตตา อาสาพัฒนา (อสพ.) สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองนนทบุรี เป็นวิทยากรในครั้งนี้

(Visited 189 times, 1 visits today)