“โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ดพร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดได้ติดตามการดำเนินงานการน้อมนำแนวปฏิบัติในพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ครัวเรือนคุณลำเจียก ใจจิตร บ้านคลองตรง หมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อยและคุณศิริ กูบฉิม บ้านคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ดได้ส่งมอบป้ายโครงการผู้นำต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบทั้งสองรายด้วย

(Visited 139 times, 1 visits today)