แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2

“สร้างความมั่นคงทางอาหารกับปฏิบัติการปลูกผักสวนครัว ระยะที่ 2”
วันที่ 27 สิงหาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ได้ติดตามการดำเนินงานการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระยะที่ 2 โดยการสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน นำไปสู่ความต่อเนื่องจนกลายเป็น “ทำเป็นบ้าน สานเป็นกลุ่ม” เพื่อให้เกิดความยั่งยืนที่แท้จริงในชุมชน และเกิดเป็นรายได้จากผลผลิตที่มีเพิ่มมากขึ้น ในพื้นที่บ้านคุ้งน้ำวน หมู่ที่ 1 และบ้านบางพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 1,389 times, 1 visits today)