พัฒนาการอำเภอปากเกร็ดและทีมงาน สพอ.ปากเกร็ดร่วมดำเนินกิจกรรมทีมผู้นำอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยชุมชน กิจกรรมศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบริหารจัดการหนี้ “สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนา [...]

อ่านต่อ