โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด เวลา 08.30 น.นางสาวเยาวนิจ กลั่นุนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชน กำหนดดำเนินการ 2 รุ่นๆละ 1 วัน รวม 186 คน โดยใช้เงินอุดหนุน ในการนี้ นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ สพจ.ในนทบุรี และทีมงานสพจ. ทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้และเป็นวิทยากรแบ่งกลุ่มฝึกปฎิบัติเขียนโครงการขอรับเงินสนับสนุนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินอุดหนุน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันขับร้องเพลงตามรอยเท้าพ่อ และมาร์ชพัฒนาชุมชน

(Visited 60 times, 1 visits today)