มอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบระดับชุมชนและเชิดชูเกียรติตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ก่อนวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 นายสมยศ วิชากร นายอำเภอปากเกร็ด เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรบุคคลต้นแบบระดับชุมชนและเชิดชูเกียรติตามกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” แก่ครัวเรือนต้นแบบที่เป็นผู้นำท้องที่ จำนวน 7 คน โดยมีนางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด ร่วมเป็นเกียรติ

สพอ.ปากเกร็ด ได้ดำเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนดครบถ้วนทั้ง 7 ตำบล/ 1 เทศบาลนคร ในพื้นที่ 51 หมู่บ้าน และ 1 ชุมชน จำนวน 17,499 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96.08 ของครัวเรือนทั้งหมด และพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ โดยได้จัดทำประกาศนียบัตรมอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจภายหลังการเสร็จสิ้นโครงการตามกำหนด 90 วัน รวมทั้งสิ้น 64 ครัวเรือน

(Visited 77 times, 1 visits today)