ประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) ณ บ้านปากคลองพระอุดม และบ้านคลองตรง

วันที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 09.00-16.30 น. สพอ.ปากเกร็ด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (GVH) โดยแบ่งทีมงาน สพอ. ออกเป็น 2 ทีม ในการนี้ช่วงเช้า นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด ได้ให้เกียรติพบปะ และให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านปากคลองพระอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพระอุดม และช่วงบ่ายบ้านคลองตรง หมู่ที่ 10 ตำบลคลองข่อย  ซึ่งมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน เข้าร่วมกิจกรรม  จากผลการประเมินทั้ง 2 หมู่บ้าน ค่าคะแนนอยู่ในช่วง 80-100 เป็นหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข

(Visited 501 times, 1 visits today)