พัฒนาชุมชนร่วมมือกับพัฒนาสังคม บุกเยี่ยมเคาะประตูบ้านครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์ จปฐ.

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวสุภาวดี เมฆฉิม หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ลงเยี่ยมครัวเรือนยากจนตกเกณฑ์รายได้ จปฐ. ปี 2562 ในพื้นที่ครัวเรือนเป้าหมาย อำเภอปากเกร็ด จำนวน 8 ครัวเรือน โดยนางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด มอบหมายให้ทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ และผู้นำชุมชน อำนวยสะดวกในการลงเยี่ยมพื้นที่

(Visited 81 times, 1 visits today)