ปฐมนิเทศทำสัญญาเงินกู้ให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. นางวชิรพร แจ้งเอี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ลงพื้นที่ทำสัญญาเงินกู้ให้กับผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ผ่านความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมชั้น 5 ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด ซึ่งเป็นโครงการเงินอุดหนุน จำนวน 3 โครงการ เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 15 โครงการ
ในการนี้ นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด ได้กล่าวปฐมนิเทศ ชี้แจงรายละเอียด หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ก่อนที่ผู้กู้จะทำสัญญา เพื่อสร้างความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน

(Visited 38 times, 1 visits today)