ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 25 พ.ค. 63 เวลา 13.00 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และทีมงาน สพอ.ปากเกร็ด ลงพื้นที่ติดตามครัวเรือนเป้าหมายเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 5 ครัวเรือน ประกอบด้วย นางศิริ กูบฉิม นางประภาศรี เกตุกราย ม.1 ต.บางพลับ นางนิภาพร มากมูล นางสาลี่ วรรณสุข ม.9 ต.ท่าอิฐ นางลำเจียก ใจจิตร ม.10 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

(Visited 68 times, 1 visits today)