จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ บ้านบางพลับ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพลับ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.30 น. นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์ พัฒนาการอำเภอปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ลงพื้นที่ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านบ้านบางพลับ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านบางพลับ หมู่ที่ 4 ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 74 times, 1 visits today)