kick off โครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

? วันที่ 18 เมษายน 2563 ?คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบ [...]

อ่านต่อ

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมปฏิบัติการตามแผน 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นางสาวนิรัตน์  เกื้อเส้ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอปากเ [...]

อ่านต่อ