โครงการประชุมเชิงปฏิบัติสร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ประจำปี 2563

 
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างเครือข่ายทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 34 times, 1 visits today)