สพอ. ปากเกร็ด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการฯ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เดือนมีนาคม 2563


สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม
ชั้น 5 เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 17 times, 1 visits today)