ประชุม กพสอ. ปากเกร็ด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอปากเกร็ด เพื่อขอความเห็นชอบการเขียนโครงการขอเงินอุดหนุน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด

(Visited 59 times, 1 visits today)