โครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ปี 2563


โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน
จุดบ้านใหม่สมานฉันท์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

(Visited 267 times, 1 visits today)