กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดำเนินการประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินโครงการฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 21 โครงการ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด

(Visited 231 times, 1 visits today)