สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี

น.ส.เยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

พัฒนาการอำเภอปากเกร็ดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากเกร็ด

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565