โครงสร้างบุคคลากร

นายยุทธการ อินทร์เพชร

พัฒนาการอำเภอปากคาด

นายธมกร มหธนคม

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสุรีรัตน์ ดวงไกรวงศ์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวนวรัตน์ แสนสุภา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวสุภาภรณ์ พุทธวงค์

เจ้าหน้าที่กองทุนหมู่บ้าน

นายทวีพงศ์ คำพิลา

เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กองทุนหมู่บ้าน

(Visited 840 times, 1 visits today)