ประวัติความเป็นมา

อำเภอปากคาด

ข้อมูลอำเภอ

อำเภอปากคาด

 •  ข้อมูลทั่วไปอำเภอปากคาด

อำเภอปากคาด เดิมเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ หมู่บ้านหนึ่งของตำบลโพนแพง อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ต่อมาได้มีราษฎรย้ายมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนหนาแน่นขึ้น จึงได้แยกออกตั้งเป็นตำบลปากคาด

ในวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๒๑  ได้ยกฐานะการปกครองจากตำบลปากคาด   เป็น กิ่งอำเภอปากคาด   ตามพระราชกฤษฎีกาประกาศให้จัดตั้งกิ่งอำเภอ   และในวันที่  ๒๑  มีนาคม  ๒๕๒๙  ได้ยกฐานะการปกครองจากกิ่งอำเภอปากคาด เป็นอำเภอปากคาดตามพระราชกฤษฎีกาให้จัดตั้งอำเภอ

ต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. ๒๕๕๔ อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๔ เป็นต้นไปโดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคายทำให้อำเภอปากคาด อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 • คำขวัญอำเภอ

“นครหิน ถิ่นวัฒนธรรม วัดถ้ำศรีธน เมืองคนปากยิ้ม ริมโขงสวย  รวยไม้ผล”

 • ลักษณะที่ตั้ง

อำเภอปากคาด  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ   ของจังหวัดบึงกาฬ  ตามถนนสายหนองคาย – นครพนม  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒  ติดลำน้ำโขง  อยู่ห่างจากจังหวัดบึงกาฬ  ๔๗  กิโลเมตร

 • พื้นที่/ภูมิประเทศ

อำเภอปากคาดมีพื้นที่ทั้งหมด  ๒๗๖  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๑๗๒,๕๐๐  ไร่  มีพื้นที่การเกษตรประมาณ ๑๐๙,๓๒๓ ไร่  ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับต่ำ  และบางส่วนเป็นที่ดอนซึ่งเหมาะสำหรับทำการเกษตร จึงทำให้ประชาชนมีอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่

 • อาณาเขต

ทิศเหนือ         จดแม่น้ำโขง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และอำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

ทิศใต้              จดอำเภอโซ่พิสัย และอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ทิศตะวันออก จดอำเภอเมืองบึงกาฬ  และอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ทิศตะวันตก   จดแม่น้ำโขง และอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

 • ลักษณะภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  มี  ๓  ฤดู  คือ

ฤดูร้อน        เริ่มตั้งแต่    เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

ฤดูฝน         เริ่มตั้งแต่    เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม

ฤดูหนาว     เริ่มตั้งแต่    เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์

 • การปกครอง  ประกอบด้วย  ๖  ตำบล  ๖๔  หมู่บ้าน  คือ

๑. ตำบลปากคาดมี  ๑๘  หมู่บ้าน(อยู่ในเขตเทศบาล  ๑๐  หมู่บ้าน)
๒. ตำบลหนองยอง                 มี  ๑๑  หมู่บ้าน
๓. ตำบลนากั้ง                        มี    ๗  หมู่บ้าน
๔. ตำบลโนนศิลา                   มี  ๑๒  หมู่บ้าน(อยู่ในเขตเทศบาล  ๖  หมู่บ้าน)
๕. ตำบลสมสนุก                    มี    ๘  หมู่บ้าน
๖. ตำบลนาดง                        มี    ๘  หมู่บ้าน

 • ประชากร   มีประชากรทั้งสิ้น  ๓๕,๑๐๗  คน  แยกเป็นชาย  ๑๗,๗๑๓ คน  หญิง  ๑๗,๓๙๔  คน
 • แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง                จำนวน   ๒   แห่ง
 • การนับถือศาสนา

-  ศาสนาพุทธ    ร้อยละ  ๙๘    มีวัดจำนวน  ๔๒  วัด
-  ศาสนาอื่นๆ    ร้อยละ  ๒

 • ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น (OTOP)

-  ประเภทอาหาร                                      จำนวน     ๒    กลุ่ม

-  ของใช้และของประดับตกแต่ง             จำนวน      ๑    กลุ่ม

-  ประเภทเครื่องนุ่งห่ม                             จำนวน      ๑    กลุ่ม

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของอำเภอปากคาด  ได้แก่

- กลุ่มแปรรูปอาหาร (ข้าวเม่า)  ๒ แห่ง บ้านห้วยไม้ซอด หมู่ที่  ๙  ตำบลปากคาด

- กลุ่มแม่บ้าน ผลิตผ้าห่ม ที่นอนปิกนิก บ้านเจริญสว่าง   หมู่ที่  ๕  ตำบลหนองยอง

- กลุ่มผลิตภัณฑ์จากรากไม้ บ้านโนนทรายทอง   หมู่ที่  ๑๐  ตำบลโนนศิลา

 • ด้านการท่องเที่ยว

๑) วัดสว่างอารมณ์ (วัดถ้ำศรีธน) อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอปากคาด เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงกาฬ เป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงาม เต็มไปด้วยก้อนหินน้อยใหญ่ และเงียบสงบ มีโบสถ์ตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ มีถ้ำด้านล่างเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ปางปรินิพพาน บริเวณด้านบนก้อนหินเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำโขงวัดนี้มีประวัติความเป็นมาว่า เดิมบริเวณนี้เป็นที่อยู่ของชาวบ้านปากกล้วย ซึ่งอพยพมาจากแขวงเมืองปากซัน ประเทศลาว ขณะนั้นบริเวณนี้ยังเป็นป่าดงดิบรกทึบเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด ซึ่งในแต่ละปีจะมีพระธุดงค์ผ่านมาพำนักอยู่เป็นประจำ เพราะเป็นสถานที่เงียบสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาอยู่เพื่อให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ครบองค์ประกอบต่อมาพระอธิการด่อน อินทสาโร หรือหลวงปู่ด่อน ซึ่งเป็นพระที่ชาวบ้านปากคาดนับถือ ได้สร้างวัดเป็นรูปเป็นร่างขึ้น และเจริญมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน เหตุที่เรียกกันอีกชื่อว่าวัดถ้ำศรีธนนั้นสันนิษฐานว่า อาจเป็นเพราะว่าวัดแห่งนี้อยู่ใกล้กับเมืองเป็งจานนครราช ซึ่งเป็นเมืองของท้าวศรีธนนั่นเองการเดินทางจากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ไป ๔๗ กิโลเมตร ถึงอำเภอปากคาด มีทางแยกขวาเข้าวัดไปอีก ๕๐๐ เมตร

๒) แก่งอาฮอง ตั้งอยู่ที่ บ้านต้าย ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ห่างจาก อ.ปากคาดประมาณ ๑๐ กม.ลักษณะแหล่งท่องเที่ยว เป็นเกาะก้อนหินกลางแม่น้ำโขง ริมฝั่งมีชายหาดสวยงามไว้เดินเล่น อากาศเย็นสบาย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

๓)  วัดถ้ำพระวนาราม อยู่ที่ บ้านต้าย ต.นากั้ง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มี
พระเก่าแก่ให้สักการบูชาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์มีพรรณไม้หายากให้ศึกษาลักษณะเป็นถ้ำตื้นโขดหินสวยงาม  การเดินทางจากจังหวัดหนองคายถึงอำเภอปากคาดเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านหนองมุมตามเส้นทาง รพช.หนองมุม-ไทยเจริญ ถ้ามาจากจังหวัดบึงกาฬถึงอำเภอปากคาดเลี้ยวขวาเข้าบ้านหนองมุมไปตามเส้นทางเดียวกัน

(๔ ) ด้านอุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตประกอบการในเขตพื้นที่อำเภอปากคาด จำนวน  ๓  แห่ง

- โรงงานทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้
- โรงงานผลิตยางพารา(บริษัทไทยอิสเทิร์น รับเบอร์จำกัด)
- โรงงานรับซื้อไม้ยางพารา SKC บึงกาฬ

 

(Visited 3,656 times, 1 visits today)