โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชน

1 มิ.ย. 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านดอนใต้พัฒนา หมู่ที่ 9 ต. หนองบัว อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
นางสาวเบญจพร ฉวีวรรณ พัฒนาการอำเภอปะคำ มอบหมายให้ นางสาวชญาภา ปาโสรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน วันที่ 1 ของโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 5 คน และผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย 20 คน รวม 25 คน โดยเป็นวิทยากรร่วมกับวิทยากรภาคราชการจาก กศน.อำเภอปะคำ บรรยายให้ความรู้หัวข้อต่อไปนี้
– ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการน้อมนำสู่การปฏิบัติ
– แนวทางการสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การวิเคราะห์อาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายคัดเลือก
– ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องอาชีพ การทำกล้วยฉาบ

(Visited 16 times, 1 visits today)