ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวพรรณิภา ไกรรักษ์

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอปากช่อง

บริหารงานพัฒนาชุมชน ตามภารกิจหลักของกรม การพัฒนาชุมชนและบริหารการพัฒนาอื่นๆ ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับอำเภอตลอดจนบูรณการกิจกรรม โครงการแผนและการทำงาน