นายเชาวฤทธิ์ ภูพาที

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปากชมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากชม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากชม จังหวัดเลย