นายสถาภรณ์ อันทะระ

ตำแหน่งรักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปากชมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากชม

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปากชม จังหวัดเลย