ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

หนังสือราชการ

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่​ ลย​ 0019.4/ว122 ลงวันที่ ​23 สิงหาคม 2564​ เรื่อง การดำเนินงานโครงการนักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล พช.เลย 4.0

ดาวน์โหลด

หนังสือ ที่​ ลย​ 0019.1/ว5979 ลงวันที่ ​23 สิงหาคม 2564​ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ดาวน์โหลด

การจัดสรรพื้นที่สำหรับ OTOP Trader จังหวัด ในงานศิลปาชีพประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ประจำปี 2559 (29/08/2559)

ไม่มีไฟล์