วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ

ภารกิจและอำนาจหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน

(ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2552)
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและกลไกการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้การพึ่งตนเอง
2. พัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้พึ่งตนเองได้
3. สร้างระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง และบุคลากรมีอุดมการณ์ในงานพัฒนาชุมชนและเชี่ยวชาญการทำงานเชิงบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว
3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล
4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

กลยุทธ์

1. สร้างสรรค์ชุมชนให้พึ่งตนเองได้

    1.1 สร้างและพัฒนาผู้นำสัมมาชีพ
    1.2 พัฒนาเครื่องมือเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน
    1.3 ส่งเสริมชุมชนและภาคีร่วมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
    1.4 พัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
    1.5 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชน

2. ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัว

     2.1 เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ
     2.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
     2.3 ส่งเสริมช่องทางตลาด

3. เสริมสร้างทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล

     3.1 พัฒนาระบบการจัดการและการเข้าถึงแหล่งทุน

4. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

     4.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรเพื่อยกระดับงานพัฒนาชุมชน
     4.2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
     4.3 ยกระดับภาพลักษณ์องค์กร

 

(Visited 76 times, 1 visits today)