โครงสร้างบุคคลากร

นายปัตพงศ์ อ่อนโพธา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอปาย

นางสาวกฤษนา แตงตาด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวอรุณี ชื่นจิตร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวชมนพร ดีสิงห์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวศิรินทรา อริยะ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
(Visited 507 times, 1 visits today)